>[info]2020-10-20 15:20:26 唐格时创-淘客app开发商: ![](http://qn.tanggesc.com/eb629122c517e7ee079526c780e75af2) 唯品会双十一超红 1、新增唯品会 - 双十一超级红包(直接跳转页) 2、新增唯品会 - 双十一超级红包(可分享中间页) 2020-10-20 15:55:06 超级红包弹窗素材共享 第一种:https://img.alicdn.com/imgextra/i4/2613443097/O1CN019gdp4j1YkTFJxkIDx_!!2613443097.png 第二种:https://img.alicdn.com/imgextra/i3/2613443097/O1CN01iTkVSC1YkTFOVGvF0_!!2613443097.png 2020-10-20 15:20:26 CMS更新 1、CMS新增双十一超级红包弹窗 ![](http://qn.tanggesc.com/f3e39053d34031f016b676c150bac43d) 2020-10-20 12:43:09